pic

CSR

Hos Egekærslund A/S har vi taget et vigtigt valg. Vi ønsker at gøre en aktiv indsats for at bidrage til en bæredygtig udvikling af vores samfund og vores branche. 
Vi tror på, at vi med en bæredygtig ledelse af virksomheden, kan være med til at gøre en positiv forskel for mennesker, klima, jorden og vores omkringliggende lokalsamfund.  Vi arbejder derfor aktivt med at omsætte FN’s Verdensmål til konkrete indsatser i vores virksomhed, og vi ønsker at medvirke til, at bæredygtighed og social ansvarlighed kommer højt på dagsordenen i vores branche.

FNs Verdensmål


pic8

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Alle ansatte hos Egekærslund A/S er sikret ordentlige arbejdsforhold og løn via gældende overenskomst. Det omfatter naturligvis overtidsbetaling inkl. søn- og helligdage, pension og sundhedssikring. Vi støtter løbende uddannelse og udvikling af kompetencer, og har stort fokus på at undgå nedslidning, stress og sygefravær samt arbejdsulykker. Vi afholder månedlige personalemøder for også at få medarbejdernes oplevelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Vi er stolte over den høje anciennitet blandt vores medarbejder. Vi sætter en ære i at alle hver dag møder glade på arbejde.

Hos Egekærslund A/S har vi altid mindst to elever under uddannelse, så vi sikrer uddannelse til dygtige unge mennesker i vores branche. Derudover arbejder vi også meget med de menneskelige kvaliteter, da vi mener at både den faglige og menneskelige udvikling skal gå hånd i hånd. Derfor ser vi ikke på karakterer, men på mennesket når vi vælger elever – deres vilje og deres engagement. Vi tror på at alle uanset køn skal sikres lige adgang at uddanne sig.

pic13

Verdensmål 13: Klimaindsats
Vi er i en energikrævende branche, og derfor arbejder vi aktivt for reduktion af brændstofforbruget gennem energirigtig kørsel og fornyelse af vores materiel, så det lever op til de gældende lovgivningsmæssige normer for CO2 udledning. Vores virksomhed opererer primært på Fyn og trekantområdet, da vi ønsker at servicere vores nær-områder, og dermed minimere brændstofforbruget til fragt af maskiner. Det er sund fornuft.

Vores strømforbrug er kun grøn strøm. Via en gennemgribende digitalisering af vores forretning, har vi reduceret behovet for print og papir mærkbart, samt reduceret vores dieselforbrug. Samtidig arbejder vi meget med affaldssortering i virksomheden.

Vi lever på landet og af at passe godt på jorden. Dette gør vi ved at modvirke udpining af jorden, ved vekseldrift af vores markers afgrøder og skånsom jordbearbejdning. Vi skaber naturlige levesteder for planter og dyr, og øger biodiversiteten gennem en bæredygtig forvaltning af skovarealer, genopretning og bevarelse af vådområder og andre SFL-områder.

pic17

Verdensmål 17: Partnerskab for handling
Partnerskab og samarbejde med vores kunder og medarbejdere er en grundsten i vores måde at drive virksomhed på. Vi arbejder for gennemsigtighed, så alle føler sig fair behandlet. Vi ønsker samarbejde på tværs af brancher, for på den måde at kunne hjælpe og støtte hinanden i alle henseender – herunder også en mere bæredygtig udvikling.

Gennem bestyrelses- og udvalgsposter hos bl.a. DM&E ønsker vi at hjælpe vores egen branche med større fokus på bæredygtighed. Vi arbejder i en branche med høj CO2-udledning og kan gennem samarbejde i branchen hjælpe til reduktion af denne samt hjælpe hinanden til en grønnere løsning.

Det samarbejde vi har med vores kunder er essentielt i vores måde at drive virksomhed på. Vi arbejder hver dag på at vedligeholde den tillid og pålidelighed vi har op-bygget gennem vores mange år i branchen. Vores kunder ved vi står for ordentlighed, kvalitet og en høj faglighed indenfor ydelser vi tilbyder – Landbrug, Park & Sport, Skov & Natur og Entreprenør.

Vores branche skal også tage et samfundsansvar. Der er mange af vores medlemmer, der lige som Egekærslund gerne vil tage et socialt ansvar og arbejde mere målrettet med bæredygtighed. Vi tror på, at vi med udviklingen af redskaber og videndeling omkring CSR, kan inspirere vores medlemmer og blive en vigtig medspiller i Danmarks grønne omstilling.

Bent Juul Jørgensen, branchedirektør for DME