pic

CSR

På Egekærslund A/S har vi taget et vigtigt valg. Vi ønsker at gøre en aktiv indsats for at bidrage til en bæredygtig udvikling af vores samfund og vores branche. 
Vi tror på, at vi med en bæredygtig ledelse af virksomheden, kan være med til at gøre en positiv forskel for mennesker, klima, jorden og vores omkringliggende lokalsamfund.  Vi arbejder derfor aktivt med at omsætte FN’s Verdensmål til konkrete indsatser i vores virksomhed, og vi ønsker at medvirke til, at bæredygtighed og social ansvarlighed kommer højt på dagsordenen i vores branche.

FNs Verdensmål


pic

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Hos Egekærslund A/S har vi altid mindst en elev under uddannelse, så vi sikrer uddannelse til dygtige unge mennesker i vores branche. Alle ansatte er sikret ordentlige arbejdsforhold og løn via gældende overenskomst. Det omfatter naturligvis overtidsbetaling inkl. søn- og helligdage, pension og sundhedssikring. Vi støtter løbende uddannelse og udvikling af kompetencer, og har stort fokus på at undgå nedslidning, stress og sygefravær.

pic

Mål 13: Klimaindsats
Vi er i en energikrævende branche, og derfor arbejder vi aktivt for reduktion af brændstofforbruget gennem energirigtig kørsel og fornyelse af vores materiel, så det lever op til de gældende lovgivningsmæssige normer for CO2 udledning. Vores virksomhed opererer kun på Fyn, da vi ønsker at servicere vores nærområder, og dermed minimere brændstofforbruget til fragt af maskiner. Det er sund fornuft. Vores strømforbrug er kun grøn strøm.

Via en gennemgribende digitalisering af vores forretning, har vi reduceret behovet for print og papir mærkbart.

pic

Mål 15: Livet på land
Vi lever på landet og af at passe godt på jorden. Vi modvirker udpining af jorden, ved vekseldrift af vores markers afgrøder og skånsom jordbearbejdning. Vi skaber naturlige levesteder for planter og dyr, og øger biodiversitet gennem en bæredygtig forvaltning af skovarealer, genopretning og bevarelse af vådområder og andre SFL-områder. Vi er en del af vores omkringliggende lokalsamfund, og derfor er det naturligt for os, at støtte op om lokale initiativer og foreninger.

Vores branche skal også tage et samfundsansvar. Der er mange af vores medlemmer, der lige som Egekærslund gerne vil tage et socialt ansvar og arbejde mere målrettet med bæredygtighed. Vi tror på, at vi med udviklingen af redskaber og videndeling omkring CSR, kan inspirere vores medlemmer og blive en vigtig medspiller i Danmarks grønne omstilling.

Bent Juul Jørgensen, branchedirektør for DME